در راستای اجرای تکریم ارباب رجوع ؛ حضور سرزده فرماندار مسجد سلیمان در ادارات امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان

حضور سرزده فرماندار مسجدسلیمان در ادارات امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ؛ظهر امروز فرماندار این شهرستان بصورت سرزده در ادارات امور عشایر وشبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان حضور پیدا کرد.
وی در این بازدیدهای سرزده از ادارات بر رعایت پروتکل های بهداشتی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد .

 

 

 

حضور سرزده فرماندار مسجدسلیمان در ادارات امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
به گزارش پایگاه خبری فصل نو ؛ظهر امروز فرماندار این شهرستان بصورت سرزده در ادارات امور عشایر وشبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان حضور پیدا کرد.
وی در این بازدیدهای سرزده از ادارات بر رعایت پروتکل های بهداشتی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد .

حضور سرزده فرماندار مسجدسلیمان در ادارات امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
به گزارش پایگاه خبری فصل نو ؛ظهر امروز فرماندار این شهرستان بصورت سرزده در ادارات امور عشایر وشبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان حضور پیدا کرد.
وی در این بازدیدهای سرزده از ادارات بر رعایت پروتکل های بهداشتی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد .

حضور سرزده فرماندار مسجدسلیمان در ادارات امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
به گزارش پایگاه خبری فصل نو ؛ظهر امروز فرماندار این شهرستان بصورت سرزده در ادارات امور عشایر وشبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان حضور پیدا کرد.
وی در این بازدیدهای سرزده از ادارات بر رعایت پروتکل های بهداشتی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد .

حضور سرزده فرماندار مسجدسلیمان در ادارات امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
به گزارش پایگاه خبری فصل نو ؛ظهر امروز فرماندار این شهرستان بصورت سرزده در ادارات امور عشایر وشبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان حضور پیدا کرد.
وی در این بازدیدهای سرزده از ادارات بر رعایت پروتکل های بهداشتی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد .

حضور سرزده فرماندار مسجدسلیمان در ادارات امور عشایر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان
به گزارش پایگاه خبری فصل نو ؛ظهر امروز فرماندار این شهرستان بصورت سرزده در ادارات امور عشایر وشبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان حضور پیدا کرد.
وی در این بازدیدهای سرزده از ادارات بر رعایت پروتکل های بهداشتی و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد .