تمدید مجدد ثبت نام و حذف اضاف دانشجویان

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور خبر داد.
به گزارش بامداد ایران ؛ امیرحسین بهروز ضمن اعلام این خبر اظهارکرد: امکان ثبت نام برای دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند  و حذف و اضافه دروس دانشجویانی که قبلا انتخاب واحد کرده اند تا ۲۴ مهرماه ۹۹ در سیستم گلستان فراهم شده است.
وی ادامه داد: دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی ، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام نمایند .

 

تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان پیام نور
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور خبر داد.
به گزارش بامداد ایران ؛ امیرحسین بهروز ضمن اعلام این خبر اظهارکرد: امکان ثبت نام برای دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند  و حذف و اضافه دروس دانشجویانی که قبلا انتخاب واحد کرده اند تا ۲۴ مهرماه ۹۹ در سیستم گلستان فراهم شده است.
وی ادامه داد: دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی ، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام نمایند .

تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان پیام نور
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور از تمدید مهلت ثبت نام و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور خبر داد.
به گزارش بامداد ایران ؛ امیرحسین بهروز ضمن اعلام این خبر اظهارکرد: امکان ثبت نام برای دانشجویانی که تا کنون موفق به انتخاب واحد نشده اند  و حذف و اضافه دروس دانشجویانی که قبلا انتخاب واحد کرده اند تا ۲۴ مهرماه ۹۹ در سیستم گلستان فراهم شده است.
وی ادامه داد: دانشجویان می توانند با مراجعه به سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی reg.pnu.ac.ir از مسیر ثبت نام اصلی ، نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه اقدام نمایند .