حجت الاسلام سیدعلی جزایری به سمت معاونت فرهنگی شهرداری اهواز منصوب شد

شهرداری اهواز

حجت‌الاسلام جزایری به سمت معاونت فرهنگی شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، طی حکمی از سوی شهردار اهواز، حجت‌الاسلام سیدعلی جزایری به‌عنوان معاون شهردار، رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز منصوب شد.

در سوابق کاری حجت‌الاسلام جزایری، عناوینی چون مدیر و موسس مجموعه فرهنگی طلیعه‌داران ظهور، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان و دستیار ویژه فرهنگی شهردار اهواز دیده می‌شود.

گفتنی است پیش از این، مجتبی دین پرست  سرپرست معاونت و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اهواز بود.

 

 

حجت‌الاسلام جزایری به سمت معاونت فرهنگی شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، طی حکمی از سوی شهردار اهواز، حجت‌الاسلام سیدعلی جزایری به‌عنوان معاون شهردار، رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز منصوب شد.

در سوابق کاری حجت‌الاسلام جزایری، عناوینی چون مدیر و موسس مجموعه فرهنگی طلیعه‌داران ظهور، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان و دستیار ویژه فرهنگی شهردار اهواز دیده می‌شود.

گفتنی است پیش از این، مجتبی دین پرست  سرپرست معاونت و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اهواز بود.

حجت‌الاسلام جزایری به سمت معاونت فرهنگی شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، طی حکمی از سوی شهردار اهواز، حجت‌الاسلام سیدعلی جزایری به‌عنوان معاون شهردار، رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز منصوب شد.

در سوابق کاری حجت‌الاسلام جزایری، عناوینی چون مدیر و موسس مجموعه فرهنگی طلیعه‌داران ظهور، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان و دستیار ویژه فرهنگی شهردار اهواز دیده می‌شود.

گفتنی است پیش از این، مجتبی دین پرست  سرپرست معاونت و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اهواز بود.

حجت‌الاسلام جزایری به سمت معاونت فرهنگی شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، طی حکمی از سوی شهردار اهواز، حجت‌الاسلام سیدعلی جزایری به‌عنوان معاون شهردار، رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اهواز منصوب شد.

در سوابق کاری حجت‌الاسلام جزایری، عناوینی چون مدیر و موسس مجموعه فرهنگی طلیعه‌داران ظهور، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان و دستیار ویژه فرهنگی شهردار اهواز دیده می‌شود.

گفتنی است پیش از این، مجتبی دین پرست  سرپرست معاونت و سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری اهواز بود.