اعلام زمان واریز عیدی کارکنان دولت در بهمن ماه

واریز عیدی

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، مهدی قمصریان افزود: عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود. همچنین حقوق کارکنان دولت از بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ هر ماه واریز می‌شود.

خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

 

 

 

 

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، مهدی قمصریان افزود: عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود. همچنین حقوق کارکنان دولت از بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ هر ماه واریز می‌شود.

خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، مهدی قمصریان افزود: عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود. همچنین حقوق کارکنان دولت از بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ هر ماه واریز می‌شود.

خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، مهدی قمصریان افزود: عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود. همچنین حقوق کارکنان دولت از بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ هر ماه واریز می‌شود.

خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.