تقدیر از کار آفرینان برتر در خوزستان

کارآفرینان برتر

امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، سیزدهمین آئین تکریم کارآفرینان برتر استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، ارسلان غمگین مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: آئینی به مناسبت تقدیر از کارآفرینان برتربرگزار شد.

او افزود: در این آیین ۱۱ کار آفرین بعنوان برتر انتخاب و ۱۲ کار آفرین نیز هم شایسته تقدیر شده اند.

غمگین اظهار داشت: در حوزه کار آفرینی و اشتغال افرادی که تمام شاخص‌ها از جمله افزایش تولید و فروش در طی ۳ سال اخیر را در دستور کار قرار داده اند انتخاب شده اند.

 

 

امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، سیزدهمین آیین تکریم کارآفرینان برتر استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، غمگین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: آئینی به مناسبت تقدیر از کارآفرینان برتربرگزار شد.

او افزود: در این آیین ۱۱ کار آفرین بعنوان برتر انتخاب و ۱۲ کار آفرین نیز هم شایسته تقدیر شده اند.

غمگین اظهار داشت: در حوزه کار آفرینی و اشتغال افرادی که تمام شاخص‌ها از جمله افزایش تولید و فروش در طی ۳ سال اخیر را در دستور کار قرار داده اند انتخاب شده اند.

امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، سیزدهمین آیین تکریم کارآفرینان برتر استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، غمگین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: آئینی به مناسبت تقدیر از کارآفرینان برتربرگزار شد.

او افزود: در این آیین ۱۱ کار آفرین بعنوان برتر انتخاب و ۱۲ کار آفرین نیز هم شایسته تقدیر شده اند.

غمگین اظهار داشت: در حوزه کار آفرینی و اشتغال افرادی که تمام شاخص‌ها از جمله افزایش تولید و فروش در طی ۳ سال اخیر را در دستور کار قرار داده اند انتخاب شده اند.

امروز، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، سیزدهمین آیین تکریم کارآفرینان برتر استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بامداد ایران ، غمگین مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان گفت: آئینی به مناسبت تقدیر از کارآفرینان برتربرگزار شد.

او افزود: در این آیین ۱۱ کار آفرین بعنوان برتر انتخاب و ۱۲ کار آفرین نیز هم شایسته تقدیر شده اند.

غمگین اظهار داشت: در حوزه کار آفرینی و اشتغال افرادی که تمام شاخص‌ها از جمله افزایش تولید و فروش در طی ۳ سال اخیر را در دستور کار قرار داده اند انتخاب شده اند.