بازدید دکترمیرزایی معاون وزیر کار و دکتر ارسلان غمگین مدیرکل کار از شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی

شرکت لوله سازی

افتتاح پروژه نصب و راه اندازی دستگاه تولید محافظ یخ دو سر لوله و همچنین افتتاح طرح ارتقا کمی و کیفی پوشش FBE دولایه شرکت لوله سازی اهواز، توسط دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراهی دکتر ارسلان غمگین؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و جمعی از مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان

شرکت لوله سازی

شرکت لوله سازی

شرکت لوله سازی

شرکت لوله سازی

تتاح پروژه نصب و راه اندازی دستگاه تولید محافظ یخ دو سر لوله و همچنین افتتاح طرح ارتقا کمی و کیفی پوشش FBE دولایه شرکت لوله سازی اهواز، توسط دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراهی دکتر ارسلان غمگین؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و جمعی از مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستانافتتاح پروژه نصب و راه اندازی دستگاه تولید محافظ یخ دو سر لوله و همچنین افتتاح طرح ارتقا کمی و کیفی پوشش FBE دولایه شرکت لوله سازی اهواز، توسط دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراهی دکتر ارسلان غمگین؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و جمعی از مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستانافتتاح پروژه نصب و راه اندازی دستگاه تولید محافظ یخ دو سر لوله و همچنین افتتاح طرح ارتقا کمی و کیفی پوشش FBE دولایه شرکت لوله سازی اهواز، توسط دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراهی دکتر ارسلان غمگین؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و جمعی از مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستانتوسط دکتر میرزایی معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراهی دکتر ارسلان غمگین؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان و جمعی از مدیران کل دستگاه های حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان