مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

معاون وزیر نفت در حکمی حمید بورد را به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بامدادنیوز، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به بورد آمده است: «بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزشمندتان در مدت تصدی مسئولیت مدیرعاملی شرکت نفت فلات قاره ایران تقدیر و تشکر نموده و با عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب منصوب می گردید.توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.»

 

 

معاون وزیر نفت در حکمی حمید بورد را به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بامدادنیوز، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به بورد آمده است: «بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزشمندتان در مدت تصدی مسئولیت مدیرعاملی شرکت نفت فلات قاره ایران تقدیر و تشکر نموده و با عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب منصوب می گردید.توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.»

معاون وزیر نفت در حکمی حمید بورد را به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بامدادنیوز، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به بورد آمده است: «بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزشمندتان در مدت تصدی مسئولیت مدیرعاملی شرکت نفت فلات قاره ایران تقدیر و تشکر نموده و با عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب منصوب می گردید.توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.»

معاون وزیر نفت در حکمی حمید بورد را به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بامدادنیوز، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به بورد آمده است: «بدینوسیله از زحمات و تلاش های ارزشمندتان در مدت تصدی مسئولیت مدیرعاملی شرکت نفت فلات قاره ایران تقدیر و تشکر نموده و با عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور اینجانب منصوب می گردید.توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.»