با حکم مسعود کرباسیان رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی حکمی مجید بوجارزاده را به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد. 

 در حکم کرباسیان خطاب به بوجارزاده آمده است: «با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منصوب می شوید.نظر به اهمیت جایگاه شرکت ملی نفت ایران در عرصه داخلی و بین المللی ایجاب می نماید مساعی خود را جهت انعکاس مطلوب و ارتقاء سطح گزارش دهی عملکرد شرکت ملی نفت در ایران و جامعه بین المللی به کار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در انجام وظایف محوله خواستارم.»

گفتنی است بوجارزاده پیش از این به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران فعالیت داشته است.

 

 

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی حکمی مجید بوجارزاده را به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد. 

 در حکم کرباسیان خطاب به بوجارزاده آمده است: «با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منصوب می شوید.نظر به اهمیت جایگاه شرکت ملی نفت ایران در عرصه داخلی و بین المللی ایجاب می نماید مساعی خود را جهت انعکاس مطلوب و ارتقاء سطح گزارش دهی عملکرد شرکت ملی نفت در ایران و جامعه بین المللی به کار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در انجام وظایف محوله خواستارم.»

گفتنی است بوجارزاده پیش از این به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران فعالیت داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طی حکمی مجید بوجارزاده را به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد. 

 در حکم کرباسیان خطاب به بوجارزاده آمده است: «با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران منصوب می شوید.نظر به اهمیت جایگاه شرکت ملی نفت ایران در عرصه داخلی و بین المللی ایجاب می نماید مساعی خود را جهت انعکاس مطلوب و ارتقاء سطح گزارش دهی عملکرد شرکت ملی نفت در ایران و جامعه بین المللی به کار گیرید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را در انجام وظایف محوله خواستارم.»

گفتنی است بوجارزاده پیش از این به عنوان رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران فعالیت داشته است.