پیشرفت چشمگیر پروژه ارزیابی اقتصادی طرح‎ها با ارائه مدل‌های نرم‌افزاریارائه مدل های نرم افزاری امکان سنجی اقتصادی طرح ها و پروژه ها در شیوه های مختلف قراردادی منجر به جهشی بزرگ در تکمیل پروژه طراحی و تدوین الگوی ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت ایران شد.


با ارائه مدل های نرم افزاری امکان سنجی اقتصادی طرح ها و پروژه ها در شیوه های مختلف قراردادی، پروژه طراحی و تدوین الگوی ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه های شرکت ملی نفت ایران گامی جدی و رو به جلو برداشت. پیشرفت این پروژه در آخرین جلسه مشترک بررسی «طرح مطالعات راهبردی» مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در شهریور ماه سال گذشته، ۵٣ درصد اعلام شد.

پس از این جلسه مشترک، طراحی و تدوین الگوی نرم افزاری امکان سنجی اقتصادی به عنوان مهمترین بخش در راستای تکمیل این پروژه و تأمین داده های لازم برای آزمون مدل در دستور کار قرار گرفت و در ادامه با طراحی اولیه ۴ الگوی ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها در قالب قراردادهای EPC، EPCF، بیع متقابل (Buy Back) و IPC روند صعودی پیشرفت پروژه آغاز شد. برای انجام این کار، داده های مربوط به یک نمونه از طرح های توسعه ای نفتی و نیز گازی در اختیار تیم مجری قرار گرفته بود.

در خردادماه و تیرماه امسال، الگوی ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها در شیوه های مختلف قراردادی و همچنین نرم افزار طراحی شده مربوط به آنها، در جلساتی با حضور نمایندگان کارفرما و مجری پروژه ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این جلسات نمایندگان کارفرما پس از ارائه الگوهای ارزیابی اقتصادی قراردادهای EPCF و بیع متقابل (Buy Back) توسط مجری، به بیان نظرات و انتظارات خود از نرم افزار امکان سنجی طراحی شده پرداختند.

طراحی نرم افزاری الگوهای ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها مهمترین بخش این پروژه مطالعاتی است که با ارائه نتایج اولیه توسط مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان مجری و تبادل نظر پیرامون آن، در مسیر اثربخشی قرار گرفته و امید آن می رود با ادامه فعالیت ها به منظور دست یابی به اهداف، این پروژه نیز همچون پروژه «بررسی راهکارهای اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران»، طی چندماه آینده در این معاونت به پایان برسد.