سپهر سپهری….و انتقاداتی که دشمنی محسوب شد

سپهر سپهری

سپهر سپهری

اندر رفتن سپهر سپهری….و انتقاداتی که دشمنی محسوب شد!

مهندس سپهر سپهری بعد از ١٣ ماه از مدیریت شرکت ملی حفاری برکنار شد…

تا دولت او دولت مستعجل باشد !

یادم هست آن روز که جمعی از مدیران حفاری نزد من آمدند و از رفتارهای تند

و گرفتن حتی اتاق هایشان بعد از برکناری گفتند نوشتم ” سپهدار باید کهنسال باد…

که کودک دهد تخت شاهی به باد…”

و سپهری جوان سوار بر اسب بدبینی که اطرافیانش برایش زین کرده بودند…

بدون اینکه نقد بی غرض نهفته در مصرع شعر بالا را دریابد و قدری به اصل موضوع بیندیشد…

رفت و شکایت کرد…!

مهندس سپهری عزیز معنی آن شعر نه اهانت بود و نه غرض ورزی…!

معنای آن شعر وضعیتی است که امروز برای شما رقم خورده…

و روش مدیریتی شما بیش از ١٣ ماه دوام نیاورد…که نزدیک به ٢ ماه

آن هم که درگیر رگ سفید بودید و علنا در شرکت حضور نداشتید

کاش قدری آستانه تحمل خود را بالا ببریم و بیاییم و هر انتقادی را

دشمنی و هر نقدی را اهانت فرض نکنیم

شاید اگر آن روز سپهر سپهری در خصوص این شعر از من سوال می کرد

و دلیل را جویا می شد…و در می یافت که مشی اشتباهی را دارد دنبال

می کند امروز “بر تخت شاهی ملی حفاری” تکیه زده بود…

بهرحال ما برای مهندس سپهری جوان که از قضا جوان خوش قلب و دوست

داشتنی هم هست و متاسفانه در اولین محک جدی مدیریتی خود در انتخاب هایش

اشتباهات متعدد مرتکب شد آرزوی موفقیت و شادکامی می نماییم و امیدواریم

در سنگر جدید در انتخاب آدم های دور و برش دقت بیشتری بنماید

فراموش نکنیم که او ابتدای راه است و سال های سال برای رشد و ارتقا جا دارد

و ما منتظریم بزودی خبرهای خوشی در خصوص ایشان بشنویم

اشتباهات متعدد مرتکب شد آرزوی موفقیت و شادکامی می نماییم و امیدواریم

در سنگر جدید در انتخاب آدم های دور و برش دقت بیشتری بنماید

فراموش نکنیم که او ابتدای راه است و سال های سال برای رشد و ارتقا جا دارد

و ما منتظریم بزودی خبرهای خوشی در خصوص ایشان بشنویم