اهوازنو:مازیاران چشم یاری داشتیم ؛خودغلط بودآنچه میپنداشتیم

🔰🔰🔰بامدادایران🔰🔰🔰:

…:

…:

بامدادایران به نقل ازاهواز نو:

((((مازیاران چشم یاری داشتیم خودغلط بودآنچه میپنداشتیم ….به نقل ازاهواز نو))))

لیکن چشم یاری داشتیم اما…اینکه بعضی مسولین صبرمیکنند تامحافظشون بیاد درب ماشینوبازکنه لزوما به معنای غلط پنداشتن مانیست …شاید

درب قفل کودک  خرابه وما غلط پنداشتیم

کمی خوشبین باشیم

https://t.me/bamdadeiran